2020-10-28 09:29:39

ODLUKU o poništenju natječaja za radno mjesto učitelj/ica informatike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ravnatelj Osnovne škole "Vladimir Nazor" Škabrnja donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto

učitelj/ica informatike

 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica objavljen 21. listopada 2020. na oglasnoj ploči Škole i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Ova odluka bit će objavljena na  oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole "Vladimir Nazor" i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:

Marin Pavičić, prof. 

KLASA: 053-02/20-01/20 

URBROJ: 2198-1-44-20-1

Škabrnja, 28. listopada 2020. 


Osnovna škola Vladimira Nazora Škabrnje